xSFX Engine

https://atariage.com/forums/topic/320982-sfx-engine/

LEVEL1: wersja minimum, jedna komenda plus pętle
LEVEL2: brak sampli, brak funkcji, brak pluginów, brak syntezy mowy
LEVEL3: pełna wersja

        opt l+
SFXZP      equ $80   ; ZPAGE
VPOKEY     equ $D200

        org $2000
runme
        LDA #$00
        STA $D208
        LDA #$03
        STA $D20F

loop      lda $D40B
        cmp #4
        bcs loop

@        lda $D40B
        cmp #$10
        bcc @-

        lda #$0f
        sta $D01A

        jsr xSFX_ENGINE

        lda #$00
        sta $D01A

        lda $2FC
        cmp #$1f ; klawisz "1" play   1e=2 1a=3 18=4 1d=5 1b=6 33=7 35=8 30=9 32=0
        beq insert
        cmp #$1e ; klawisz "2" stop
        bne loop

        ldx #0
        jsr xSFX_ENGINE+6
        ldx #1
        jsr xSFX_ENGINE+6
        ldx #2
        jsr xSFX_ENGINE+6
        ldx #3
        jsr xSFX_ENGINE+6

@        lda #255
        sta $2FC
        jmp loop

insert     lda #5     ; sfx5
        ldx #0     ; ch1
        sec       ; force
        jsr xSFX_ENGINE+3

        jmp @-; ================================================ LEVEL 2
; === SFX ENGINE ====
;xSFX_ENGINE - jump here 1 per frame at least
;
;xSFX_ENGINE+3 in: A=sfx, X=channel, C=1 (force)
;          A=sfx, C=0 (find free channel)
;        out: C=1 no free channel
;          C=0 ok
;
;xSFX_ENGINE+6 in: X=channel - will immediately terminate SFX on the specified channel
; ===
;
; Command:
;
;1. TIME,AUDF,AUDC     ; graj TIME ilość ramek, zapisz rejestry AUDF, AUDC
;2. REPF,TIME,COUNT,AUDC  ; powtórz COUNT razy: graj TIME ilosc ramek, zainicjuj AUDC, wpisuj AUDF COUNT razy
;3. REPC,TIME,COUNT,AUDF  ; powtórz COUNT razy: graj TIME ilosc ramek, zainicjuj AUDF, wpisuj AUDC COUNT razy
;4. LOOP          ; powtórz ten sam dźwięk od komendy na pozycji loop
;5. RTS           ; koniec opisu dźwięku
;6. JSR nnnnn        ; wywołaj SFX nr. nn i po jego zakończeniu wróć kontynuuj odtwarzanie obecnego
;7. JMP nnnnn        ; skocz do SFX nr.
 

xSFX_ENGINE   jmp xSFX_PROCEED     ; xSFX_ENGINE
xSFX_START   jmp SFX_INSERT      ; xSFX_ENGINE+3
xSFX_STOP    jmp SFX_CHANNEL_OFF   ; xSFX_ENGINE+6


SFX_ENDRTS   iny
        lda (SFXZP),Y
        tay
        dey          
        cmp #$ff
        beq SFX_RTSEND
        jmp SFX_RELOAD

SFX_RTSEND   lda SFX_RTS,x     
        bne SFX_DORTS
        jsr SFX_CHANNEL_OFF
        jmp SFX_NXTCH     

SFX_DORTS    pha          
        lda #$00
        sta SFX_RTS,x
        lda SFX_RCNT,x
        sta SFX_CNT,x
        jmp SFX_DORTSF     

SFX_REP     dec SFX_REPEAT,x    
        lda SFX_RTIME,x
        sta SFX_TIME,x     
        lda #$00
        lda SFX_FLAG,x     
        asl @         
        bcs SFX_DF
        bcc SFX_DC


xSFX_PROCEED  ldx #3
SFX_CONTCH   lda SFX_NO,x
        bne SFX_PROCED
SFX_NXTCH    dex
        bpl SFX_CONTCH
        rts

SFX_PROCED   ldy SFX_TIME,x
        bne SFX_CONTTONE
SFX_CONTCHJ   tay
        lda SFX_ADR_TAB-2,y     
        sta SFXZP
        lda SFX_ADR_TAB-1,y
        sta SFXZP+1
        ldy SFX_CNT,x        
        lda SFX_REPEAT,x       
        bne SFX_REP
SFX_RELOAD   iny
        lda (SFXZP),Y        
        beq SFX_ENDRTS
SFX_TOKEN    asl @            
        bcc SFX_TIM
        asl @            
        ror SFX_FLAG,x
        asl @
        bcs SFX_JUMP         
        iny
        lda (SFXZP),Y
        sta SFX_RTIME,x
        iny
        lda (SFXZP),Y
        sta SFX_REPEAT,x
        lda SFX_FLAG,x      
        asl @
        iny
        lda (SFXZP),Y
        bcs SFX_C0C
        sta SFX_AUDF,x      
        bcc SFX_REP       
SFX_C0C     sta SFX_AUDC,x
        bcs SFX_REP       

SFX_TIM     lsr @          
        sta SFX_TIME,x      
SFX_DF     iny
        lda (SFXZP),Y
        sta SFX_AUDF,x      
        bcs SFX_N3
SFX_DC     iny
        lda (SFXZP),Y
        sta SFX_AUDC,x      
SFX_N3     tya
        sta SFX_CNT,x      
SFX_CONTTONE  txa           
        asl @
        tay
        lda SFX_AUDF,x
        sta VPOKEY,y       
        lda SFX_AUDC,x      
        sta VPOKEY+1,y
        dec SFX_TIME,x      
        jmp SFX_NXTCH

SFX_JUMP    lsr @
        lsr @
        pha
        lda SFX_FLAG,x
        bmi SFX_JMP
        lda SFX_NO,x
        sta SFX_RTS,x
        tya
        sta SFX_RCNT,x
SFX_JMP     lda #$ff
        sta SFX_CNT,x
SFX_DORTSF   pla
        sta SFX_NO,x
        jmp SFX_CONTCHJ     


SFX_CHANNEL_OFF
        txa
        asl @
        tay
        lda #$ff
        sta SFX_CNT,x
        lda #$00
        sta SFX_NO,x
        sta SFX_TIME,x
        sta SFX_REPEAT,x
        sta SFX_RTS,x
        sta VPOKEY,y
        sta VPOKEY+1,y
        rts

SFX_INSERT   bcs SFX_FORCE
        ldx #$03
SFX_FIND    ldy SFX_NO,x
        beq SFX_SETNO
        dex
        bpl SFX_FIND
        sec             
        rts
SFX_FORCE    pha
        jsr SFX_CHANNEL_OFF
        pla
SFX_SETNO    asl @
        sta SFX_NO,x
        clc             
        rts

SFX_NO   .HE 00 00 00 00         
SFX_CNT  .HE FF,FF,FF,FF         
SFX_TIME  .HE 00 00 00 00         
SFX_AUDC  .HE 00 00 00 00
SFX_AUDF  .HE 00 00 00 00
SFX_FLAG  .HE 00 00 00 00
SFX_REPEAT .HE 00 00 00 00
SFX_RTIME .HE 00 00 00 00
SFX_RTS  .HE 00 00 00 00
SFX_RCNT  .HE 00 00 00 00

SFX_ADR_TAB .word sfx1,sfx2,sfx3,sfx4,sfx5; =====================
sfx1          ; upadek Preliminary Monte
 .HE C0 01 06 8A    ; C0 = REPF
            ; 01 = zapisuj rejestr AUDF co 1 ramke
            ; 06 = mamy 6 wartosci do pobrania
            ; 8A = wartosc inicjujaca zapisywana do AUDC
 .HE C0 C0 01 C0 C0 01 ; 6 wartosci po kolei beda zapisywane co jedna ramke do AUDF
 .HE 00 FF       ; 00 FF = RTS w tym przypadku koniec odtwarzania
; =====================
sfx2          ; local perfect w Gyruss
 .HE 80 01 03 00    ; 80 = REPC
 .HE 07 27 47
 .HE 80 01 03 00
 .HE 06 26 46
 .HE 80 01 03 00
 .HE 05 27 45
 .HE 80 01 03 00
 .HE 04 24 44
 .HE 80 01 03 00
 .HE 03 23 43
 .HE 80 01 03 00
 .HE 02 22 42
 .HE 80 01 03 00
 .HE 01 21 41
 .HE 00 FF
; =====================
sfx3          ; Donkey Kong
 .HE 02 44 A7    ; zagraj 2 ramki wartosci AUDF i AUDC
 .HE 01 43 A7
 .HE 01 44 A7
 .HE 01 3C A7
 .HE 01 3D A7
 .HE 01 3C A7
 .HE 01 35 A7
 .HE 02 34 A7
 .HE 01 35 A7
 .HE 01 34 A7
 .HE 01 28 A7
 .HE 01 27 A7
 .HE 01 29 A7
 .HE 01 28 A6
 .HE 01 27 A6
 .HE 02 28 A5
 .HE 01 27 A5
 .HE 01 28 A5
 .HE 01 29 A4
 .HE 01 28 A3
 .HE 04 28 A0
 .HE 04 32 A7
 .HE 01 33 A7
 .HE 03 32 A7
 .HE 01 33 A7
 .HE 03 32 A7
 .HE 01 33 A7
 .HE 04 32 A7
 .HE 01 32 A7
 .HE 01 32 00
 .HE 00 FF
; =====================
sfx4
 .HE C0 01 03 84  ; chodzenie Preliminary Monty
 .HE C0 FE 01
 .HE 05 00 00   ; 05 = piec ramek
          ; 00 do AUDF
          ; 00 do AUDC = 5 ramek ciszy
 .HE 00 00     ; 00 00 = LOOP zagraj tego SFX jeszcze raz od pozycji 00
; =====================
sfx5        ; Pacman BG2
 .HE A3      ; A0 = JSR; E0 = JMP starsze 3 bity %1110 0000
          ; 03 = SFX nr. 03   mlodszy 5 bitow %0001 1111
 .HE C0 01 0A A5
 .HE 80 70 60 50 40 50 60 70 80 90
 .HE C0 01 0A A4           ; loop
 .HE 80 70 60 50 40 50 60 70 80 90
 .HE C0 01 0A A3
 .HE 80 70 60 50 40 50 60 70 80 90
 .HE 00 0F     ; 00 0F = LOOP do pozycji 0F
 ; =====================

      run runme
      end

Wersja minimum LEVEL 1:


; ================================================ LEVEL 1
; === SFX ENGINE ====
;xSFX_PROCEED   - jump here 1 per frame at least
;
;xSFX_START in: A=sfx, X=channel, C=1 (force)
;         A=sfx, C=0 (find free channel)
;      out: C=1 no free channel
;         C=0 ok
;
;xSFX_STOP  in: X=channel - will immediately terminate SFX on the specified channel
; ===
;
; Command:
;
;1. TIME,AUDF,AUDC     ; graj TIME ilość ramek, zapisz rejestry AUDF, AUDC
;4. LOOP          ; powtórz ten sam dźwięk od komendy na pozycji loop
;5. RTS           ; koniec opisu dźwięku


xSFX_ENGINE   jmp xSFX_PROCEED     ; xSFX_ENGINE
xSFX_START   jmp SFX_INSERT      ; xSFX_ENGINE+3
xSFX_STOP    jmp SFX_CHANNEL_OFF   ; xSFX_ENGINE+6


SFX_ENDRTS   iny
        lda (SFXZP),Y
        tay
        dey
        cmp #$ff
        bne SFX_RELOAD
        jsr SFX_CHANNEL_OFF
        jmp SFX_NXTCH

xSFX_PROCEED  ldx #3
SFX_CONTCH   lda SFX_NO,x
        bne SFX_PROCED
SFX_NXTCH    dex
        bpl SFX_CONTCH
        rts

SFX_PROCED   ldy SFX_TIME,x
        bne SFX_CONTTONE
        tay
        lda SFX_ADR_TAB-2,y
        sta SFXZP
        lda SFX_ADR_TAB-1,y
        sta SFXZP+1
        ldy SFX_CNT,x
SFX_RELOAD   iny
        lda (SFXZP),Y
        beq SFX_ENDRTS
        sta SFX_TIME,x
        iny
        lda (SFXZP),Y
        sta SFX_AUDF,x
        iny
        lda (SFXZP),Y
        sta SFX_AUDC,x
        tya
        sta SFX_CNT,x
SFX_CONTTONE  txa
        asl @
        tay
        lda SFX_AUDF,x
        sta VPOKEY,y
        lda SFX_AUDC,x
        sta VPOKEY+1,y
        dec SFX_TIME,x
        jmp SFX_NXTCH

SFX_CHANNEL_OFF
        txa
        asl @
        tay
        lda #$ff
        sta SFX_CNT,x
        lda #$00
        sta SFX_NO,x
        sta SFX_TIME,x
        sta VPOKEY,y
        sta VPOKEY+1,y
        rts

SFX_INSERT   bcs SFX_FORCE
        ldx #$03
SFX_FIND    ldy SFX_NO,x
        beq SFX_SETNO
        dex
        bpl SFX_FIND
        sec
        rts
SFX_FORCE    pha
        jsr SFX_CHANNEL_OFF
        pla
SFX_SETNO    asl @
        sta SFX_NO,x
        clc
        rts

SFX_NO   .HE 00 00 00 00
SFX_CNT  .HE FF,FF,FF,FF
SFX_TIME  .HE 00 00 00 00
SFX_AUDC  .HE 00 00 00 00
SFX_AUDF  .HE 00 00 00 00

SFX_ADR_TAB .word sfx1,sfx2,sfx3


; =====================
sfx1          ; Bruce Lee death
 .HE 01 54 A2
 .HE 01 54 44
 .HE 01 54 A6
 .HE 01 54 48
 .HE 01 54 A8
 .HE 01 54 4A
 .HE 01 54 AA
 .HE 01 00 4A
 .HE 01 00 AA
 .HE 01 00 4A
 .HE 01 00 AA
 .HE 01 00 48
 .HE 01 00 A8
 .HE 01 00 46
 .HE 01 00 A4
 .HE 01 00 42
 .HE 01 00 A2
 .HE 01 00 42
 .HE 00 FF
; =====================
sfx2          ; Bruce Lee collecting
 .HE 01 24 C2
 .HE 01 20 C6
 .HE 01 2C C8
 .HE 01 38 CC
 .HE 01 20 C8
 .HE 01 44 C4
 .HE 01 58 C2
 .HE 01 00 00
 .HE 01 00 00
 .HE 01 00 00
 .HE 01 58 C2
 .HE 01 18 C4
 .HE 01 78 C6
 .HE 01 08 C8
 .HE 01 08 E2
 .HE 00 FF
; =====================
sfx3         ; syrena loop
 .HE 01 50 A5
 .HE 01 48 A5
 .HE 01 40 A5
 .HE 01 38 A5
 .HE 01 30 A5
 .HE 01 28 A5
 .HE 01 20 A3
 .HE 01 18 A2
 .HE 00 00