ZX1 decompressor

ZX1 I/O stream decompressor. (last update: 20/07/22)

CODE: xxl
ENTRY: destination adress store in ZX1_OUTPUT, ( no stream? source in ZX1_INPUT )

ZX1_OUTPUT   equ ZP
copysrc     equ ZP+2

        mwa #packed_data ZX1_INPUT
        mwa #destination ZX1_OUTPUT
        jsr unZX1
unzx1
       ldy  #$ff
       sty  offsetL
       sty  offsetH
       iny     ; 0
       sty  lenL
       sty  lenH
       lda  #$80
dzx1_literals jsr  dzx1_elias
       pha
cop0     jsr  GET_BYTE
       ldy  #$00
       sta  (ZX1_OUTPUT),y
       inw  ZX1_OUTPUT
       lda  #$ff
lenL     equ  *-1
       bne  @+
       dec  lenH
@       dec  lenL
       bne  cop0
       lda  #$ff
lenH     equ  *-1
       bne  cop0
       pla
       asl  @
       bcs  dzx1_new_offset
       jsr  dzx1_elias
dzx1_copy   pha
       lda  ZX1_OUTPUT
       clc
       adc  #$ff
offsetL    equ  *-1
       sta  copysrc
       lda  ZX1_OUTPUT+1
       adc  #$ff
offsetH    equ  *-1
       sta  copysrc+1
       ldy  #$00
       ldx  lenH
       beq  Remainder
Page     lda  (copysrc),y
       sta  (ZX1_OUTPUT),y
       iny
       bne  Page
       inc  copysrc+1
       inc  ZX1_OUTPUT+1
       dex
       bne  Page
Remainder   ldx  lenL
       beq  copyDone
copyByte   lda  (copysrc),y
       sta  (ZX1_OUTPUT),y
       iny
       dex
       bne  copyByte
       tya
       clc
       adc  ZX1_OUTPUT
       sta  ZX1_OUTPUT
       bcc  copyDone
       inc  ZX1_OUTPUT+1
copyDone   stx  lenH
       stx  lenL
       pla
       asl  @
       bcc  dzx1_literals
dzx1_new_offset
       ldx  #$ff
       stx  offsetH
       pha
       jsr  GET_BYTE
       sta  offsetL
       ror  offsetL
       bcc  dzx1_msb_skip
       jsr  GET_BYTE
       sta  offsetH
       ror  offsetH
       inc  offsetH
       bne  @+
       pla
       rts         ; end
@       rol  offsetL
dzx1_msb_skip pla
       jsr  dzx1_elias
       inc  lenL
       bne  @+
       inc  lenH
@       jmp  dzx1_copy

dzx1_elias  inc  lenL
dzx1_elias_loop
       asl  @
       bne  dzx1_elias_skip
       jsr  GET_BYTE
       sec
       rol  @
dzx1_elias_skip
       bcs  dzx1_elias_backtrack
       rts
dzx1_elias_backtrack
       asl  @
       rol  lenL
       rol  lenH
       jmp  dzx1_elias_loop

Jeśli dane znajdują się w pamięci a nie w pliku należy wymienić odwołania:

jsr xBIOS_GET_BYTE na jsr GET_BYTE

GET_BYTE     lda  $ffff
ZX1_INPUT     equ  *-2
         inw  ZX1_INPUT
         rts

zobacz:
https://github.com/einar-saukas/ZX1