aPLib decompressor

aPLib I/O stream decompressor.

CODE: xxl
ENTRY: destination adress store in DEST_AP
source packed data in memsrc
aPL_depack    lda  #$80
         sta  token
literal      lsr  bl
         jsr  xBIOS_GET_BYTE
write       jsr  store
nxt_token     jsr  get_token_bit
         bcc  literal           ; literal   -> 0
         jsr  get_token_bit
         bcc  block            ; block    -> 10
         jsr  get_token_bit
         bcc  short_block         ; short block -> 110

single_byte    lsr  bl              ; single byte -> 111
         lda  #$10
@         pha
         jsr  get_token_bit
         pla
         rol  @
         bcc  @-
         beq  write
         jmp  len01

aPL_done     rts

short_block    jsr  xBIOS_GET_BYTE
	     lsr  @
	     beq	 aPL_done
	     sta  EBPL
	     ldx  #0
	     stx  EBPH
         ldx  #$02
         bcc  @+
         inx
@         sec
         ror   bl
         jmp  len0203

block       jsr  getgamma
         dex  
         lda  #$ff
bl        equ  *-1
         bmi  normalcodepair
         dex
         bne  normalcodepair
         jsr  getgamma
         lda  #$ff
EBPL       equ  *-1
         sta  offsetL
         lda  #$ff
EBPH       equ  *-1
         sta  offsetH
         jmp  lenffff

normalcodepair  dex
         stx  offsetH
         stx  EBPH
         jsr  xBIOS_GET_BYTE
         sta  offsetL
         sta  EBPL
         jsr  getgamma
         lda  offsetH
         beq  _ceck7f
         cmp  #$7d
         bcs	 plus2
         cmp  #$05
         bcs	 plus1
         bcc  normal1        ; zawsze
_ceck7f      lda	 offsetL
         bmi  normal1
plus2       inx
         bne  plus1
         iny
plus1       inx
normal1
lenffff      iny
         sec
         ror  bl
         bne  domatch  ;     zawsze

getgamma     lda  #$00
         pha
         lda  #$01
         pha
@	     jsr	 get_token_bit
         tsx
         rol  $101,x
         rol  $102,x
	     jsr	 get_token_bit
	     bcs	 @-
         pla
         tax
         pla
         tay
	     rts

get_token_bit   asl  token
         bne  @+
         php
         jsr  xBIOS_GET_BYTE
         plp
         rol  @
         sta  token
@         rts
token       .byte $00

store       sta  $ffff
dest_ap      equ  *-2
         inw  dest_ap
         rts

len01       ldx  #$01
len0203      ldy  #$00
         sta  offsetL 
         sty  offsetH
         iny

domatch      lda  dest_ap
         sec
         sbc  #$ff
offsetL      equ  *-1
         sta  src
         lda  dest_ap+1
         sbc  #$ff
offsetH      equ  *-1
         sta  src+1
source      lda  $ffff
src        equ  *-2
         inw  src
         jsr  store
         dex  
         bne  source
         dey  
         bne  source
         jmp  nxt_token

Jeśli dane znajdują się w pamięci a nie w pliku należy wymienić odwołania:

jsr xBIOS_GET_BYTE na jsr GET_BYTE

get_byte     lda  $ffff
memsrc      equ  *-2
         inw  memsrc
         rts

Jest to wariant dekompresora bez użycia komórek na stronie zerowej.

WAŻNE: Pomijamy nagłówek spakowanych danych (24 bajty kompresor APPACK, 12 bajtów kompresor APLPAK64 lub 0 bajtów kompresor APULTRA)

         opt  h- ; nie potrzeba naglowka DOS
         ins  'TEST.APL',$18,.FILESIZE 'TEST.APL'-$18
         or
         ins  'TEST.APL'

zobacz:
http://ibsensoftware.com/products_aPLib.html