ZX0 decompressor

ZX0 I/O stream decompressor. (last update: 29/03/21)

CODE: xxl
ENTRY: destination adress store in ZX0_OUTPUT, ( no stream? source in ZX0_INPUT )

ZX0_OUTPUT   equ ZP
copysrc     equ ZP+2

      mwa #packed_data ZX0_INPUT
      mwa #destination ZX0_OUTPUT
      jsr unZX0

FORMAT V2 !!! (last update: 10/10/21)

dzx0_standard
       lda  #$ff
       sta  offsetL
       sta  offsetH
       ldy  #$00
       sty  lenL
       sty  lenH
       lda  #$80

dzx0s_literals
       jsr  dzx0s_elias
       pha
cop0     jsr  get_byte
       ldy  #$00
       sta  (ZX0_OUTPUT),y
       inw  ZX0_OUTPUT
       lda  #$ff
lenL     equ  *-1
       bne  @+
       dec  lenH
@       dec  lenL
       bne  cop0
       lda  #$ff
lenH     equ  *-1
       bne  cop0
       pla
       asl  @
       bcs  dzx0s_new_offset
       jsr  dzx0s_elias
dzx0s_copy  pha
       lda  ZX0_OUTPUT
       clc
       adc  #$ff
offsetL    equ  *-1
       sta  copysrc
       lda  ZX0_OUTPUT+1
       adc  #$ff
offsetH    equ  *-1
       sta  copysrc+1
       ldy  #$00
       ldx  lenH
       beq  Remainder
Page     lda  (copysrc),y
       sta  (ZX0_OUTPUT),y
       iny
       bne  Page
       inc  copysrc+1
       inc  ZX0_OUTPUT+1
       dex
       bne  Page
Remainder   ldx  lenL
       beq  copyDone
copyByte   lda  (copysrc),y
       sta  (ZX0_OUTPUT),y
       iny
       dex
       bne  copyByte
       tya
       clc
       adc  ZX0_OUTPUT
       sta  ZX0_OUTPUT
       bcc  copyDone
       inc  ZX0_OUTPUT+1
copyDone   stx  lenH
       stx  lenL
       pla
       asl  @
       bcc  dzx0s_literals
dzx0s_new_offset
       ldx  #$fe
       stx  lenL
       jsr  dzx0s_elias_loop
       pha
 php ; stream
       ldx  lenL
       inx
       stx  offsetH
       bne  @+
 plp ; stream
       pla
       rts      ; koniec
@       jsr  get_byte
 plp ; stream
       sta  offsetL
       ror  offsetH
       ror  offsetL
       ldx  #$00
       stx  lenH
       inx
       stx  lenL
       pla
       bcs  @+
       jsr  dzx0s_elias_backtrack
@       inc  lenL
       bne  @+
       inc  lenH
@       jmp  dzx0s_copy
dzx0s_elias  inc  lenL
dzx0s_elias_loop
       asl  @
       bne  dzx0s_elias_skip
       jsr  get_byte
 sec ; stream
       rol  @
dzx0s_elias_skip
       bcc  dzx0s_elias_backtrack
       rts
dzx0s_elias_backtrack
       asl  @
       rol  lenL
       rol  lenH
       jmp  dzx0s_elias_loop

———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
FORMAT V1 Stary !!! (last update: 29/03/21)

ZX0_OUTPUT   equ ZP
copysrc     equ ZP+2

unZX0    lda  #$ff
       sta  offsetL
       sta  offsetH
       ldy  #$00
       sty  lenL
       sty  lenH
       lda  #$80

; Literal (copy next N bytes from compressed file)
; 0 Elias(length) byte[1] byte[2] ... byte[N]
dzx0s_literals
       jsr  dzx0s_elias
       pha

cop0     jsr  xBIOS_GET_BYTE
       ldy  #$00
       sta  (ZX0_OUTPUT),y
       inw  ZX0_OUTPUT
       lda  #$ff
lenL     equ  *-1
       bne  @+
       dec  lenH
@       dec  lenL
       bne  cop0
       lda  #$ff
lenH     equ  *-1
       bne  cop0

       pla
       asl  @
       bcs  dzx0s_new_offset

; Copy from last offset (repeat N bytes from last offset)
; 0 Elias(length)
       jsr  dzx0s_elias
dzx0s_copy
       pha
       lda  ZX0_OUTPUT
       clc
       adc  #$ff
offsetL    equ  *-1
       sta  copysrc
       lda  ZX0_OUTPUT+1
       adc  #$ff
offsetH    equ  *-1
       sta  copysrc+1

       ldy  #$00
       ldx  lenH
       beq  Remainder
Page     lda  (copysrc),y
       sta  (ZX0_OUTPUT),y
       iny
       bne  Page
       inc  copysrc+1
       inc  ZX0_OUTPUT+1
       dex
       bne  Page
Remainder   ldx  lenL
       beq  copyDone
copyByte   lda  (copysrc),y
       sta  (ZX0_OUTPUT),y
       iny
       dex
       bne  copyByte
       tya
       clc
       adc  ZX0_OUTPUT
       sta  ZX0_OUTPUT
       bcc  copyDone
       inc  ZX0_OUTPUT+1
copyDone   stx  lenH
       stx  lenL

       pla
       asl  @
       bcc  dzx0s_literals

; Copy from new offset (repeat N bytes from new offset)
; 1 Elias(MSB(offset)) LSB(offset) Elias(length-1)
dzx0s_new_offset
       jsr  dzx0s_elias
       pha
       php
       lda  #$00
       sec
       sbc  lenL
       sta  offsetH
       bne  @+
       plp
       pla
       rts      ; koniec
@       jsr  xBIOS_GET_BYTE
       plp
       sta  offsetL
       ror  offsetH
       ror  offsetL
       ldx  #$00
       stx  lenH
       inx
       stx  lenL
       pla
       bcs  @+
       jsr  dzx0s_elias_backtrack
@       inc  lenL
       bne  @+
       inc  lenH
@       jmp  dzx0s_copy

dzx0s_elias  inc  lenL
dzx0s_elias_loop
       asl  @
       bne  dzx0s_elias_skip
       jsr  xBIOS_GET_BYTE
       sec  ; można usunąć jeśli dekompresja z pamięci a nie pliku
       rol  @
dzx0s_elias_skip
       bcc  dzx0s_elias_backtrack
       rts
dzx0s_elias_backtrack
       asl  @
       rol  lenL
       rol  lenH
       jmp  dzx0s_elias_loop

Jeśli dane znajdują się w pamięci a nie w pliku należy wymienić odwołania:

jsr xBIOS_GET_BYTE na jsr GET_BYTE

GET_BYTE     lda  $ffff
ZX0_INPUT     equ  *-2
         inw  ZX0_INPUT
         rts

zobacz:
https://github.com/einar-saukas/ZX0