ZX5 decompressor

ZX5 I/O stream decompressor. (last update: 09/10/21)

CODE: xxl
ENTRY: 
       mwa #packed_data ZX5_INPUT
       mwa #destination ZX5_OUTPUT
       jsr unZX5

packed_data
       ins 'conan.zx5'

destination   equ $A150
ZP       equ $80
ZX5_OUTPUT   equ ZP+0
copysrc     equ ZP+2
offset     equ ZP+4
offset2     equ ZP+6
offset3     equ ZP+8
len       equ ZP+$A
pnb       equ ZP+$C

zmienne ze strony zerowej można przenieść w inne miejsce (oprócz ZX5_OUTPUT i copysrc)

unZX5     lda  #$ff
       sta  offset
       sta  offset+1
       ldy  #$00
       sty  len
       sty  len+1
       lda  #$80

dzx5s_literals
       jsr  dzx5s_elias
       pha
cop0     jsr  _GET_BYTE
       ldy  #$00
       sta  (ZX5_OUTPUT),y
       inw  ZX5_OUTPUT
       lda  len
       bne  @+
       dec  len+1
@       dec  len
       bne  cop0
       lda  len+1
       bne  cop0
       pla
       asl  @
       bcs  dzx5s_other_offset

dzx5s_last_offset
       jsr  dzx5s_elias
dzx5s_copy  pha
       lda  ZX5_OUTPUT
       clc
       adc  offset
       sta  copysrc
       lda  ZX5_OUTPUT+1
       adc  offset+1
       sta  copysrc+1
       ldy  #$00
       ldx  len+1
       beq  Remainder
Page     lda  (copysrc),y
       sta  (ZX5_OUTPUT),y
       iny
       bne  Page
       inc  copysrc+1
       inc  ZX5_OUTPUT+1
       dex
       bne  Page
Remainder   ldx  len
       beq  copyDone
copyByte   lda  (copysrc),y
       sta  (ZX5_OUTPUT),y
       iny
       dex
       bne  copyByte
       tya
       clc
       adc  ZX5_OUTPUT
       sta  ZX5_OUTPUT
       bcc  copyDone
       inc  ZX5_OUTPUT+1
copyDone   stx  len+1
       stx  len
       pla
       asl  @
       bcc  dzx5s_literals

dzx5s_other_offset
       asl  @
       bne  dzx5s_other_offset_skip
       jsr  _GET_BYTE
       sec  ; można usunąć jeśli dekompresja z pamięci a nie pliku
       rol  @
dzx5s_other_offset_skip
       bcc  dzx5s_prev_offset

dzx5s_new_offset
       sta  pnb
       asl  @
       ldx  offset2
       stx  offset3
       ldx  offset2+1
       stx  offset3+1
       ldx  offset
       stx  offset2
       ldx  offset+1
       stx  offset2+1
       ldx  #$fe
       stx  len
       jsr  dzx5s_elias_loop
       pha
       ldx  len
       inx
       stx  offset+1
       bne  @+
       pla
       rts      ; koniec
@       jsr  _GET_BYTE
       sta  offset
       ldx  #$00
       stx  len+1
       inx
       stx  len
       pla
       dec  pnb
       bmi  @+
       jsr  dzx5s_elias_backtrack
@       inw  len
       jmp  dzx5s_copy

dzx5s_prev_offset
       asl  @
       bcc  dzx5s_second_offset
       ldy  offset2
       ldx  offset3
       sty  offset3
       stx  offset2
       ldy  offset2+1
       ldx  offset3+1
       sty  offset3+1
       stx  offset2+1

dzx5s_second_offset
       ldy  offset2
       ldx  offset
       sty  offset
       stx  offset2
       ldy  offset2+1
       ldx  offset+1
       sty  offset+1
       stx  offset2+1
       jmp  dzx5s_last_offset

dzx5s_elias  inc  len
dzx5s_elias_loop
       asl  @
       bne  dzx5s_elias_skip
       jsr  _GET_BYTE
       sec  ; można usunąć jeśli dekompresja z pamięci a nie pliku
       rol  @
dzx5s_elias_skip
       bcc  dzx5s_elias_backtrack
       rts
dzx5s_elias_backtrack
       asl  @
       rol  len
       rol  len+1
       jmp  dzx5s_elias_loop

Jeśli dane znajdują się w pliku a nie pamięci zamiast jsr GET_BYTE użyj jsr xBIOS_GET_BYTE

_GET_BYTE     lda  $ffff
ZX5_INPUT     equ  *-2
         inw  ZX5_INPUT
         rts

zobacz: https://github.com/einar-saukas/ZX5