LZ4 decompressor

LZ4 I/O stream decompressor (132 bytes long, no ZeroPage use or 118 bytes using ZeroPage).

CODE: xxl, fox
ENTRY: destination adress store in DEST
unlz4
         jsr  xBIOS_GET_BYTE         ; length of literals
         sta  token
        :4 lsr
         beq  read_offset           ; there is no literal
         cmp  #$0f
         jsr  getlength
literals     jsr  xBIOS_GET_BYTE
         jsr  store
         bne  literals
read_offset    jsr  xBIOS_GET_BYTE
         tay
         sec
         eor  #$ff
         adc  dest
         sta  src
         tya
         php
         jsr  xBIOS_GET_BYTE
         plp
         bne  not_done
         tay
         beq  unlz4_done
not_done     eor  #$ff
         adc  dest+1
         sta  src+1
         ; c=1
         lda  #$ff
token       equ  *-1
         and  #$0f
         adc  #$03              ; 3+1=4
         cmp  #$13
         jsr  getLength

@         lda  $ffff
src        equ  *-2
         inw  src
         jsr  store
         bne  @-
         beq  unlz4              ; zawsze
store       sta  $ffff
dest       equ  *-2
         inw  dest
         dec  lenL
         bne  unlz4_done
         dec  lenH
unlz4_done    rts
getLength_next  jsr  xBIOS_GET_BYTE
         tay
         clc
         adc  #$00
lenL       equ  *-1
         bcc  @+
         inc  lenH
@         iny
getLength     sta  lenL
         beq  getLength_next
         tay
         beq  @+
         inc  lenH
@         rts
lenH       .byte  $00


Jeśli dane znajdują się w pamięci a nie w pliku należy wymienić odwołania:
jsr xBIOS_GET_BYTE na jsr GET_BYTE
get_byte     lda  $ffff
source      equ  *-2
         inw  source
         rts

Jest to wariant dekompresora bez użycia komórek na stronie zerowej.

WAŻNE: Pomijamy nagłówek spakowanych danych (11 bajtów) oraz od 2 do 6 bajtów z końca pliku w zależności od kompresora.

         opt  h- ; nie potrzeba naglowka DOS
         ins  'TEST.LZ4',$0b,.FILESIZE 'TEST.LZ4'-$0b-$06 ; -$02 / -$06

zobacz:
https://lz4.github.io/lz4/
https://github.com/lz4/lz4/releases/tag/v1.9.2
https://create.stephan-brumme.com/smallz4/
https://github.com/emmanuel-marty/lz4ultra